ಮನೆ ಲೇಖಕರು ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು Just Kannada News

Just Kannada News

296 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಆರ್ಮಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೋರ್ಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ASC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಆರ್ಮಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೋರ್ಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ASC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 236 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Cook 2 Civilian Catering Instructor 19 LDC 5 Tradesman Mate (Labour) 109 Tin Smith 8 Barber 3 MTS...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ