ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 40 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ವಯೋಮಿತಿ.. 21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per Agriculture Insurance Company of India official notification candidate should have completed Graduation in Law, MBA, Post Graduation from any of the recognized boards...

Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMEER) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ...

0
Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMEER) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 21 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Scientist-B 18 Scientist-C 3 ವಯೋಮಿತಿ.. Scientist-30 Scientist-35 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Scientist-B: Degree, B.E or B.Tech in Electronics, Communications, Telecommunications, Electrical Engineering, Master’s Degree in Atmospheric Sciences/Space Sciences Scientist-C: Degree, B.E or B.Tech...

ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 163 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Scientist B 62 Assistant Law Officer 6 Assistant Accounts Officer 1 Senior Scientific Assistant 16 Technical Supervisor 1 Assistant 3 Accounts Assistant 2 Junior Technician 3 Senior Laboratory Assistant 15 Upper Division Clerk 16 Data Entry Operator...

ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ (FCI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ (FCI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 46 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. AGM (CE) 26 AGM (EM) 20 ವಯೋಮಿತಿ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. AGM (CE): B.E or B.Tech in Civil Engineering AGM (EM): B.E or B.Tech in Electrical Engineering/Mechanical Engineering ವೇತನ.. 60000 ರಿಂದ 180000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 3-3-23 ಅರ್ಜಿ...

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೌವರ್ನೆನ್ಸ್ (CSG) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೌವರ್ನೆನ್ಸ್ (CSG) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 44 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Technical Project Manager -5 Project Lead -7 Business Analyst - 7 Senior Software Engineer -3 Software Engineer - 10 Database Designer 2 Database Administrator - 3 System Administrator -3 Consultant -3 Assistant Manager -1 ವಯೋಮಿತಿ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Technical Project Manager- B.E...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ (BOB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ (BOB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 9 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Dy. Defence Banking Advisor (DDBA) -5 Defence Relationship Manager (DRM) -2 Chief – HR Analytics -1 Senior Manager – HR Analytics- 1 ವಯೋಮಿತಿ.. Dy. Defence Banking Advisor (DDBA)- 57 Defence Relationship Manager (DRM)- 54 Chief...

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 20 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್)- 10 ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್)- 10 ವಯೋಮಿತಿ.. 21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್)- ಪದವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್)- CA,CFA,ICAI, ಪದವಿ ವೇತನ.. 60000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.....

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 61 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 10 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 32 ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS) 19 ವಯೋಮಿತಿ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್  30 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 18-27 ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS) 18-25 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ -ಪದವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್- ಪದವಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS) -10th ವೇತನ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ -44900-142400 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ -25500-81100 ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS)...

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (NWDA) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (NWDA)  ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 21 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸುಪರಿಡೆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 56 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ವೇತನ.. 67700 ರಿಂದ 215900 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 26-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 24-2-23 Official Website: nwda.gov.in Note: For more Details, Candidates may Contact Phone No: 011-26561046 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ...

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಸಹಾಯಕ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 1793 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 10,12, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ,ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವೇತನ.. 5200-20200+2800 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 28-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 22-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. https://aocrecruitment.gov.in/ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು .. Notification

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( UIDAI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ...

0
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 10 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) 2 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 3 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 5 ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 56 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಮಾನ್ಯತೆ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ