ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 99 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Engineering Officer 40 Scientific Assistant 4 Engineering Assistant 13 Technician 24 Assistant 18 ವಯೋಮಿತಿ..ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವೇತನ.. Engineering Officer Rs.44900/- Scientific Assistant Rs.35400/- Engineering Assistant Technician Rs.19900/- Assistant Rs.25500/- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 25-3-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 14-4-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. https://cpri.res.in/   ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು...

ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ & ಟೆಕ್ನಲಜಿ ಸೊಸೈಟಿ (KITS) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ & ಟೆಕ್ನಲಜಿ ಸೊಸೈಟಿ (KITS) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 7 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per KITS official notification candidate should have completed Degree from any of the recognized boards or Universities. ವೇತನ.. 45000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.....

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ( KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ( KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 20 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Assistant General Manager 1 Assistant Manager (Procurement & Input) 2 Assistant Manager (Quality Assurance) 1 Assistant Manager (Marketing) 1 Marketing Officers 9 Executive (Technical) 2 Assistant Executive 3 Assistant Executive (Quality Assurance) 1 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ...

DC office ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
DC office ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 105 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Loaders 83 Cleaners 22 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವೇತನ.. 17000 ರಿಂದ 28950 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 8-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 15-3-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. bengaluruurban.nic.in At last sent the application form to below-mentioned address:- Project...

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 49 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Para Medical Worker 2 Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor 2 Psychiatric Nurse 1 Community Nurse 1 Medical Officer 29 Community Mobilizer 1 Zonal Accounts Manager 2 Dentist 4 Asha Mentor 3 District Consultant 1 Psychologist/Counselor 1 District Community Mobilizer...

University of Agricultural Sciences Bangalore ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
University of Agricultural Sciences Bangalore ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 28 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Programme Assistant 2 Stenographer 7 Assistant 4 Tractor Driver 1 Driver 5 Assistant Cook & Caretaker 3 Messenger 6 ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Programme Assistant:- Diploma, B.Sc Stenographer:- Degree AssistantTractor Driver :-07th Driver Assistant Cook & Caretaker:- Literate Messenger:- 07th ವೇತನ.. Programme...

Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS). ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS). ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 20 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Medical Officer- 3 Dentist -2 Drug Attendant- 1 Nurse- 1 Lab Technician- 2 Lab Assistant- 1 Clerk- 2 Driver -2 Female Attendant -2 Chowkidar- 1 Peon -1 Safaiwala -2 ವಯೋಮಿತಿ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Medical Officer: MBBS Dentist: BDS, MDS Drug Attendant: 10+2, Diploma, B.Pharma Nurse:...

ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (RWF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (RWF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 193 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ವಯೋಮಿತಿ.. 15 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. SSLC ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.. ವೇತನ.. 10899 ರಿಂದ 12261 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 21-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 20-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. rwf.indianrailways.gov.in ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು...

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ (BMRCL) ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 10 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Fire Inspector 4 Dy. Chief Engineer (Safety & Heath ) 1 Assistant Executive Engineer (Safety & Health) 2 Assistant Engineer (Safety & Health) 3 ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 55 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. BMRCL ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ...

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (BDCC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (BDCC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 96 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 4 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 19 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರ 1 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 43 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ 2 ವಾಹನ ಚಾಲಕ 4 ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆಯನೌಕರರು 23 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವೇತನ.. 23500 ರಿಂದ 70850 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 30-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ನೇಮಕಾತಿ..

0
ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.. 2 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ವೇತನ .. 10750 ರಿಂದ 16750 ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು.. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ MBBS...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ