ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ (CSB) ನ syllabus ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು..

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ (CSB) ಸೈನ್ಟಿಸ್ಟ್ B ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..

ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಗಳು..

To download the CSB Scientist General Aptitude Question Papers PDF: Click Here

Click Here to download the CSB Scientist Reasoning Old question Papers PDF

Click Here to download the CSB Scientist Numerical Aptitude Previous Papers PDF

To download the CSB Scientist General Knowledge Model Papers PDF: Click Here

General Aptitude Syllabus

Probability
Time and Distance
Quadratic Equations
Odd Man Out
Races and Games
Numbers and Ages
Averages
Mensuration
Profit and Loss
Problems on Numbers
Pipes and Cisterns
Indices and Surds
Simple Equations
Permutations and Combinations
Compound Interest
Boats and Streams
Simplification and Approximation
Mixtures and Allegations
Simple Interest
LCM and HCF
Time and Work Partnership
Problems on Trains
Ratio and Proportion
Areas
Volumes
Percentages

Scientist Reasoning Syllabus

Visual Memory
Clocks
Discrimination
Space Visualization
Odd man out
Symbolic/ Number Classification
Analytical Reasoning
Letter series
Arithmetical Number Series
Relationship Concepts
Figural Classification
Similarities
Shapes and Mirror
Arithmetical Reasoning
Coding-Decoding
Venn diagrams
Non-Verbal Test
Semantic Analogy
Number series
Problem Solving

General English Syllabus

Antonyms
Active and Passive Voice
Substitution
Sentence Improvement
Synonyms
Spelling Test
Substitution
Passage Completion
Idioms and Phrases
Sentence
Completion
Error Correction (Underlined Part)
Transformation
Prepositions
Sentence Arrangement
Fill in the blanks
Spotting Errors
Para Completion
Joining Sentences
Error Correction (Phrase in Bold)

Numerical Aptitude Syllabus

Time and Work Partnership
Ratio and Proportion
Boats and Streams
Simple Interest
Time and Distance
Problems on Trains
Areas
Races and Games
Numbers and Ages
Mixtures and Allegations
Mensuration
Permutations and Combinations
Problems on L.C.M and H.C.F
Pipes and Cisterns
Percentages
Simple Equations
Problems on Numbers
Averages
Indices and Surds
Compound Interest
Volumes
Odd Man Out
Quadratic Equations
Probability
Profit and Loss
Simplification and Approximation

General Knowledge Syllabus

Awards
Authors
Flower
Defense
Culture
Religion
Languages
Capitals
Wars and
Neighbors
Current Affairs
History
Anthem
Important National Facts
Heritage and Arts
Dance
Currencies
Bird
Animal
Abbreviations
Discoveries
Diseases and Nutrition
Song
Flag
Monuments
Personalities
Freedom Movement
Championships
Winners
Terms
Common Names
Full forms
Soil
Rivers
Mountains
Ports
Inland Harbours
Number of Players
Culture
Religion
Dance
Heritage and Arts

ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ..

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ (CSB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

The above-provided information regarding the CSB Scientist Syllabus 2024 is for reference purposes. So, you can check the official site of the Central Silk Board to get the latest updates.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ