ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೌವರ್ನೆನ್ಸ್ (CSG) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೌವರ್ನೆನ್ಸ್ (CSG) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.44ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಬೆಂಗಳೂರುಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Technical Project Manager -5 Project Lead -7 Business Analyst - 7 Senior Software Engineer -3 Software Engineer - 10 Database Designer 2 Database Administrator - 3 System Administrator -3 Consultant -3 Assistant Manager -1ವಯೋಮಿತಿ..ನಿಯಮಾನುಸಾರವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..Technical Project Manager- B.E...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ (BOB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ (BOB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.9ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Dy. Defence Banking Advisor (DDBA) -5 Defence Relationship Manager (DRM) -2 Chief – HR Analytics -1 Senior Manager – HR Analytics- 1ವಯೋಮಿತಿ..Dy. Defence Banking Advisor (DDBA)- 57 Defence Relationship Manager (DRM)- 54 Chief...

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.20ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್)- 10ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್)- 10ವಯೋಮಿತಿ..21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್)- ಪದವಿಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್)- CA,CFA,ICAI, ಪದವಿವೇತನ..60000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳುಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.....

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 61 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 10 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 32 ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS) 19 ವಯೋಮಿತಿ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್  30 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 18-27 ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS) 18-25 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ -ಪದವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್- ಪದವಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS) -10th ವೇತನ.. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ -44900-142400 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ -25500-81100 ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (MTS)...

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (NWDA) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (NWDA)  ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 21 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸುಪರಿಡೆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 56 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ವೇತನ.. 67700 ರಿಂದ 215900 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 26-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 24-2-23 Official Website: nwda.gov.in Note: For more Details, Candidates may Contact Phone No: 011-26561046 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ...

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಸಹಾಯಕ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.1793ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 10,12, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ,ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕುವೇತನ.. 5200-20200+2800ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 28-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 22-2-23ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..https://aocrecruitment.gov.in/ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು .. Notification

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ (SSC) ವು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.11409ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹವಾಲ್ದಾರ್ವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ 10,12,ಡಿಪ್ಲೊಮಾ,ಅಥವಾ ಪದವಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು..ವೇತನ..ನಿಯಮಾನುಸಾರಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 18-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 17-2-23ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..  Notification

ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (CISF)ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (CISF)ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.451ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್/ಚಾಲಕ/ ಕಮ್ ಆಪರೇಟರ್ವಯೋಮಿತಿ..21 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..10 ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕುವೇತನ..21700 ರಿಂದ 69100 ರವರೆಗೆಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 23-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 22-2-23ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..https://www.cisfrectt.in/recruitment_latest/new_registration.phpಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..  Notification  

ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (PGCIL) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.35ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತದಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ರೈನಿ (ಪವರ್‌ಗ್ರಿಡ್) 27 ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ರೈನಿ (CTUIL) 3 ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ (DVC) 5ವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 28 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..PGCIL ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ...

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ (RCFL)ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.248ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳುವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 34 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 12,ಡಿಪ್ಲೊಮಾ,bsc ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು..ವೇತನ..ನಿಯಮಾನುಸಾರಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 30-12-22 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 16-1-23ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..rcfltd.comಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..https://drive.google.com/file/d/1gIGkjdUcEsjMkV3nJlK2QHHFcAdVt_Zi/view?usp=drivesdk

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ