ಮನೆ ಲೇಖಕರು ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು Just Kannada News

Just Kannada News

Just Kannada News
534 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಬಾಬಾ ಅಟೊಮೆಟಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ (BARC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬಾಬಾ ಅಟೊಮೆಟಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.4374ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ನಿಯಮಾನುಸಾರಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Technical Officer/C 181Scientific Assistant/B 7Technician/B 24Training Scheme (Stipendiary Trainee) (Category-I) 1216Training Scheme (Stipendiary...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ